• Kostas Katsoulas blog
  • School ICT teacher

Socialize

May 24, 2019

Σύμπαν και Άνθρωπος: Χρονολόγιο της ιστορίας

Last updated on 2:25 PM
Από το Big Bang στην Ανθρωπόκαινο:

Οι μαθητές Ε' και ΣΤ' δημοτικού, με αφορμή το μάθημα της Φυσικής, δημιουργούν τα παρακάτω δύο έγγραφα με χρήση του Word:

(1) Διάγραμμα για τη δομή της ύλης (κουάρκς => άτομα => μόρια => dna => οργανισμοί).
(2) Πίνακα - χρονολόγιο της ιστορίας του Σύμπαντος και του Ανθρώπου, από το Big Bang και το σχηματισμό μορίων στον άνθρωπο και τα επιτεύγματά του. Στη γ' στήλη εισάγουν μια εικόνα σχετική με την πληροφορία της β' στήλης, δικής τους επιλογής μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ο λόγος ύπαρξης της γ' στήλης είναι να αποφύγουμε τη στείρα αντιγραφή του περιεχόμενου και να στοχεύσουμε στην κατανόηση της πληροφορίας μέσω της αναζήτησης σχετικής εικόνας στο διαδίκτυο. Τονίζονται οι έννοιες της Φυσικής και οι διάφορες Επιστήμες. Download έγγραφα word και εικόνες.

May 15, 2019

Η εξέλιξη της ζωής και του ανθρώπου

Last updated on 1:38 AM
Οι μαθητές Γ' και Δ' δημοτικού, με αφορμή το μάθημα της Ιστορίας (προϊστορία), δημιουργούν σε μορφή βίντεο μια ψηφιακή ιστορία, με θέμα την εξέλιξη της ζωής και της ανθρωπότητας, με χρήση του Photostory3.
Download ιστορία της εξέλιξης (doc) και εικόνες.

Η ιστορία της εξέλιξης (δίνεται στους μαθητές)


Το παραγόμενο βίντεο (δημιουργείται από τους μαθητές)

December 2, 2018

Μετανάστευση και Διασπορά: η κοινή μας μοίρα

Last updated on 2:33 PM
Από την εξάπλωση του προϊστορικού ανθρώπου στη γη ως τις μέρες μας...

Διδακτική παρέμβαση από το ειδικό στο γενικό, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν ότι η ανθρώπινη μετανάστευση και διασπορά είναι εγγενή χαρακτηριστικά της ανθρωπότητας σε όλη την ιστορία της. Τονίζεται ιδιαίτερα το θαλασσινό στοιχείο επειδή μας είναι οικείο. Βλέποντας τους εκ των υστέρων δημοσιευμένους σε ΦΕΚ θεματικούς φακέλους του νέου Π.Σ. Ιστορίας "Από νοικοκυραίοι... πρόσφυγες - Άνθρωποι και πόλεμος στον 20ο αιώνα, το Ολοκαύτωμα των Εβραίων - Φεύγω με πίκρα στα ξένα: Μετανάστευση από και προς την Ελλάδα", βλ. ΦΕΚ 5222/21.11.2018, τ.Β', σελ. 62230, διαπίστωσα πόσο επιστημονικά και παιδαγωγικά επίκαιρο είναι οι μαθητές να ασχοληθούν με τα παραπάνω θέματα.
Ειδικό: Ελληνικός αποικισμός, σύγχρονη ελληνική διασπορά, εβραϊκή διασπορά και ολοκαύτωμα, σύγχρονη μετανάστευση (Αφρική, Μέση Ανατολή).
Γενικό: Η εξάπλωση του ανθρώπου σε όλη τη γη από τα προϊστορικά χρόνια.

   

Στο μάθημα Τ.Π.Ε. οι μαθητές δημιουργούν το παραπάνω Powerpoint πανομοιότυπα (12 slides) εμπλουτίζοντάς το πχ με μεταβάσεις. Ο εκπαιδευτικός έχει αποθηκεύσει εκ των προτέρων τις εικόνες στους Η/Υ. Στην τελευταία διαφάνεια οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις. Στο μάθημα Ευέλικτης Ζώνης υπάρχει χρόνος ώστε να παρουσιαστεί αναλυτικά το περιεχόμενο. Στις ηλικίες αυτές δεν θεωρώ ότι ενδιαφέρει να τονίσουμε τη διαφορά των όρων μετανάστευση και διασπορά. Τις παρουσιάζουμε εναλλάξ ως συνώνυμες. Download παρουσίαση ppt και εικόνες.

 

June 24, 2016

Έννοιες προγραμματισμού, Scratch, ταξινομίες Bloom & SOLO

Last updated on 3:27 AM

Μάθηση εννοιών προγραμματισμού με το Scratch με βάση τις ταξινομίες Bloom και SOLO

Η εργασία Διερεύνηση της μάθησης εννοιών προγραμματισμού με το Scratch από μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού με βάση μια μεικτή ταξινομία Bloom και SOLO, που παρουσίασα στις 10 Μαΐου 2013 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο πλαίσιο του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», αποτελεί αναφορά σε μια έρευνα (post-test only design) σε 78 μαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ του 15ου Δημοτικού Σχολείου ΧανίωνΣκοπός της έρευνας ήταν η αξιοποίηση του Scratch στο μάθημα ΤΠΕ του δημοτικού για τη μάθηση των προγραμματιστικών εννοιών: δομή ακολουθίας, αρχικοποίηση, παράλληλη εκτέλεση γεγονότων και επικοινωνία/ συγχρονισμός με μηνύματα. Η παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο:


Για τη διαπίστωση του γνωστικού επιπέδου στο οποίο είναι εφικτό οι μαθητές αυτής της ηλικίας να μάθουν τις παραπάνω έννοιες, αξιοποιήθηκε μια μεικτή ταξινομία Bloom και SOLΟ σύμφωνα με το μοντέλο των Meerbaum-Salant, Armoni και Ben-Ari (2010).

Τι είναι η ταξινομία Bloom

Η ταξινομία Bloom είναι μια κατάταξη των μαθησιακών στόχων που προτάθηκε από τον Αμερικανό εκπαιδευτικό – ψυχολόγο Benjamin Bloom το 1956. Σύμφωνα με την ταξινομία οι μαθησιακοί στόχοι διακρίνονται σε τρεις περιοχές: τη γνωστική, τη συναισθηματική και την ψυχοκινητική. Οι μαθησιακοί στόχοι της γνωστικής περιοχής περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες: γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση. Οι έξι αυτές κατηγορίες αποτελούν την ταξινομία γνωστικών στόχων του Bloom και είναι ιεραρχημένες: η πρώτη κατηγορία (γνώση) είναι η κατωτέρου επιπέδου ενώ η έκτη (αξιολόγηση) είναι η ανωτέρου επιπέδου. Προϋπόθεση για την επίτευξη γνωστικών στόχων μιας κατηγορίας είναι η επίτευξη γνωστικών στόχων της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.

Το 2001 η ταξινομία των γνωστικών στόχων αναθεωρήθηκε από τους Lorin Anderson, πρώην φοιτητή του Bloom, και David Krathwohl, συνεργάτη του Bloom. Η βασική διαφορά της αναθεωρημένης ταξινομίας (Krathwohl, 2002) είναι ότι αποτελεί ένα δισδιάστατο μοντέλο [Cognitive Process Χ Knowledge]. Στη διάσταση knowledge συμπεριλήφθηκαν οι υποκατηγορίες της κατηγορίας γνώση της αρχικής ταξινομίας. Στη διάσταση cognitive process (γνωστική διεργασία) οι κατηγορίες διατυπώθηκαν με τη χρήση ρήματος, αντί ουσιαστικού, διότι θεωρήθηκε ότι η επίτευξη γνωστικών στόχων είναι μια ενεργητική μορφή σκέψης που μπορεί να οριστεί ορθά μόνο με τη χρήση ρημάτων. Οι κατηγορίες στη διάσταση της γνωστικής διεργασίας είναι οι: θυμάμαι, κατανοώ, εφαρμόζω, αναλύω, αξιολογώ, δημιουργώ. Η κατηγορία δημιουργώ προάχθηκε στο ανώτερο επίπεδο με το σκεπτικό ότι η δημιουργία προϋποθέτει την κατοχή ικανοτήτων αξιολόγησης. Στα πλαίσια της εργασίας, από το δισδιάστατο μοντέλο της αναθεωρημένης ταξινομίας Bloom, αξιοποιήθηκε μόνο η διάσταση της γνωστικής διεργασίας. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η αντιστοίχιση της διάστασης αυτής με την αρχική ταξινομία.

Η αρχική (1956) και η αναθεωρημένη (2001) ταξινομία γνωστικών στόχων Bloom (πηγή: www4.uwsp.edu)
Ο Benjamin Bloom
Στον πίνακα 1 περιλαμβάνονται ο ορισμός για κάθε κατηγορία γνωστικής διεργασίας και οι συγκεκριμένες γνωστικές διεργασίες ανά κατηγορία (υποκατηγορίες).

Πίνακας 1: Αναθεωρημένη ταξινομία γνωστικών στόχων Bloom (διάσταση γνωστικής διεργασίας)

ΚατηγορίαΟρισμόςΥποκατηγορίες
Θυμάμαι (Remember)Ανακαλώ την προηγούμενη γνώσηαναγνωρίζω (recognize), ανακαλώ (recall)
Κατανοώ (Understand)Προσδιορίζω το νόημα των διδακτικών μηνυμάτωνερμηνεύω (interpret), δείχνω με παράδειγμα (exemplify), ταξινομώ (classify), συνοψίζω (summarize), συμπεραίνω (infer), συγκρίνω (compare), εξηγώ (explain)
Εφαρμόζω (Apply)Εκτελώ ή χρησιμοποιώ μια διαδικασία σε μια δεδομένη κατάστασηεκτελώ (execute), υλοποιώ (implement)
Αναλύω (Analyze)Αναλύω το υλικό στα συστατικά του μέρη ώστε να το κατανοήσω ως σύνολοδιαφοροποιώ (differentiate), οργανώνω (organize), αποδίδω (attribute)
Αξιολογώ (Evaluate)Κάνω κρίσεις βασισμένες σε κριτήρια ή κανόνεςεξετάζω (check), κρίνω (critique)
Δημιουργώ (Create)Συνθέτω στοιχεία για να σχηματίσω ένα καινοτόμο λειτουργικό σύνολο ή φτιάχνω ένα πρωτότυπο προϊόνδημιουργώ (generate), σχεδιάζω (plan), παράγω (produce)

Τι είναι η ταξινομία SOLO

Η ταξινομία SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) είναι μια κατάταξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ιεραρχική μορφή που προτάθηκε από τους Αυστραλούς εκπαιδευτικούς – ψυχολόγους John Biggs και Kevin Collis (1982). Η ταξινομία είναι ιεραρχημένη διότι περιγράφει επίπεδα μάθησης αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Στον πίνακα 2 περιγράφονται τα πέντε επίπεδα της ταξινομίας: χωρίς δομή (προδομικά), μονοδομικά, πολυδομικά, σχεσιακά, αφαιρετικά.

Πίνακας 2: Ταξινομία SOLO

ΕπίπεδοΠεριγραφή
ΠροδομικόΔεν εστιάζω σε κανένα από τα στοιχεία που σχετίζονται με το εξεταζόμενο αντικείμενο
ΜονοδομικόΕστιάζω σε ένα από τα στοιχεία που σχετίζονται με το εξεταζόμενο αντικείμενο
ΠολυδομικόΕστιάζω σε άνω του ενός στοιχεία που σχετίζονται με το εξεταζόμενο αντικείμενο αλλά αδυνατώ να τα συσχετίσω
ΣχεσιακόΕστιάζω στα περισσότερα στοιχεία που σχετίζονται με το εξεταζόμενο αντικείμενο και τα συσχετίζω σε ένα εννοιολογικό σχήμα
ΑφαιρετικόΕπιπλέον ως προς το προηγούμενο, ανακαλώ το εννοιολογικό σχήμα και το αξιοποιώ σε νέα περιβάλλοντα

Ο συνδυασμός των ταξινομιών Bloom και SOLO

Ο λόγος που οι Meerbaum-Salant, Armoni και Ben-Ari (2010) πρότειναν τη μεικτή ταξινομία ήταν η αδυναμία κατάταξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων στις ιεραρχημένες κατηγορίες της ταξινομίας Bloom, σε αντιστοιχία με το επίπεδο πολυπλοκότητάς τους. Για παράδειγμα η δημιουργία μιας γραμμής κώδικα κατατάσσεται στην κατηγορία Bloom δημιουργώ. Η πλήρης κατανόηση μιας προγραμματιστικής έννοιας κατατάσσεται στην κατώτερη κατηγορία Bloom κατανοώ. Όμως, αναμφίβολα είναι πιο εύκολο οι μαθητές να καταφέρουν να δημιουργήσουν μία γραμμή κώδικα παρά να κατανοήσουν πλήρως μια έννοια προγραμματισμού. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το παράδοξο προτάθηκε ο συνδυασμός των παραπάνω δύο ιεραρχημένων ταξινομιών.

Από το καρτεσιανό γινόμενο των δύο ταξινομιών προκύπτουν 6 x 5 = 30 γνωστικές κατηγορίες. Οι Meerbaum-Salant, Armoni και Ben-Ari (2010) υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες για τις οποίες έχει νόημα να πραγματοποιηθεί έρευνα στο πλαίσιο της μάθησης εννοιών προγραμματισμού σε συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον είναι οι: (1) κατανοώ μονοδομικά, (2) εφαρμόζω μονοδομικά, (3) δημιουργώ μονοδομικά, (4) κατανοώ πολυδομικά, (5) εφαρμόζω πολυδομικά, (6) δημιουργώ πολυδομικά, (7) κατανοώ σχεσιακά, (8) εφαρμόζω σχεσιακά, (9) δημιουργώ σχεσιακά. Οι εννέα κατηγορίες είναι ιεραρχημένες: Το κατώτερο επίπεδο είναι το (1) κατανοώ μονοδομικάενώ το ανώτερο είναι το (9) δημιουργώ σχεσιακά. Έτσι επιλύθηκαν οι αδυναμίες της ταξινομίας Bloom αφού, στο συγκεκριμένο παραπάνω παράδειγμα, η δημιουργία μίας γραμμής κώδικα κατατάσσεται στην κατηγορία (3) δημιουργώ μονοδομικά, ενώ η νοητικά ανώτερη διεργασία της πλήρους κατανόησης μιας προγραμματιστικής έννοιας κατατάσσεται στην κατηγορία (7) κατανοώ σχεσιακά.

Αξιοποίηση της μεικτής ταξινομίας στην πράξη

Η παραπάνω μεικτή ταξινομία βρίσκει εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής. Ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής πρέπει να λάβει υπόψη του την ερμηνεία της καθεμιάς από τις κατηγορίες Bloom και SOLO στο πλαίσιο της μάθησης προγραμματισμού, με βάση τις συγκεκριμένες γνωστικές διεργασίες (υποκατηγορίες) του πίνακα 1. Έτσι:
  • Κατανοώ = {Εξηγώ, συνοψίζω, συγκρίνω, ταξινομώ} προγραμματιστικές έννοιες, {δίνω παράδειγμα, συμπεραίνω} με προγραμματιστικές έννοιες.
  • Εφαρμόζω = Εκτελώ κώδικα που περιέχει ή που αντιστοιχεί σε προγραμματιστικές έννοιες.
  • Δημιουργώ = {Δημιουργώ, παράγω} κώδικα ή σχεδιάζω πρόγραμμα αξιοποιώντας προγραμματιστικές έννοιες.
  • Μονοδομικά = Μερική, μονοδιάστατη γνώση μιας έννοιας σε συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον.
  • Πολυδομικά = Μερική, πολυδιάστατη γνώση μιας έννοιας σε συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον αλλά χωρίς την ικανότητα συσχετισμού της έννοιας με άλλες έννοιες ή δομές του περιβάλλοντος.
  • Σχεσιακά = Πλήρης γνώση μιας έννοιας σε σχέση με άλλες έννοιες και δομές του συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος.
Το πλαίσιο στο οποίο αξιοποιήθηκε η μεικτή ταξινομία, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα περιγράφονται στο πλήρες κείμενο “Διερεύνηση της μάθησης εννοιών προγραμματισμού με το Scratch από μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού με βάση μια μεικτή ταξινομία Bloom και SOLO“. Σε επόμενο άρθρο θα διαμοιράσω το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της παρέμβασης.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

  • Biggs, J. B. & Collis, K. F. (1982). Evaluating the Quality of Learning: The SOLO Taxonomy. NY: Academic Press.
  • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory into Practice, 41 (4), pp. 212-225. Διαθέσιμο στο http://rt3region7.ncdpi.wikispaces.net/file/view/8+Perspectives+on+RBT.pdf
  • Meerbaum-Salant, O., Armoni, M. & Ben-Ari, M. (2010). Learning Computer Science Concepts with Scratch. Sixth international workshop on Computing education research, pp. 69-76, Aaarhus, Denmark. doi:10.1145/1839594.1839607. Διαθέσιμο στο http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1839607.

© 2014 Kostas Katsoulas blog. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.
back to top